Sierpnia 09 2020 22:35:10
Aktualności
  Ogłoszenia duszpasterskie
  Msza św. o uzdrowienia
  Nocna pielgrzymka do Niepokalanowa
  Świadectwa
Sanktuarium
  Patron na 2018 r.
  Historia
  Nabożeństwa
  Zwiedzanie
  Pielgrzymki
  Wspieramy Sanktuarium
Klaryski
  Akt zawierzenia
  Litania do Matki Bożej Świętorodzinnej
  Nabożeństwo do Matki Bożej Miedniewickiej
Parafia
  Patron na 2018 r.
  Duszpasterze
  Kancelaria parafialna
  Kontakt
Klaryski
  Święta Klara
  Historia klarysek
  Życie codzienne
  Plan dnia
  Strój sióstr
  Zostań Klaryską
Warto odwiedzić
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Nawigacja
Artykuły » Konkurs
Artykuły: Konkurs
KARTA ZGŁOSZENIA

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU LITERACKIEGO/PLASTYCZNGO


Imiep8; .................................................................


Nazwisko.........................................................


Rok urodzenia ........................................


OPIEKUN PRAWNY (dla osób poniżej 18 roku życia):


Imiep8; ........................................................


Nazwisko...............................................................


.......................................................podpis autora pracy


.......................................................podpis opiekuna prawnego


ADRES DOMOWY:


ulica ............................................................................................................................


kod ........................................................


miejscowosl9;cl9;................................................................


Tel. .......................................................


e-mail..........................................................................


 


OŚWIADCZENIE:


Przystępując do konkursu, przekazujep8; mojap8; pracep8; oraz przenoszęp8; pełne prawa autorskie do tej pracy na rzecz organizatorów konkursu. Przyjmujep8; równieżm5; do wiadomości, zm5;e praca konkursowa nie podlega zwrotowi. Wyrażam zgodęp8; na publikacjep8; mojego wizerunku na potrzeby promocji Sanktuarium Świętej Rodziny w Miedniewicach godnie z ustawap8; z dnia 28. 08. 1997 r. O ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883).


Data i miejsce  ……………………


Podpis Autora ……………………


Podpis opiekuna prawnego ………………….


Karta do pobrania 


Regulamin Konkursu

Konkurs artystyczny z okazji Jubileuszu
250 rocznicy koronacji Cudownego Obrazu
Świętej Rodziny w Miedniewicach
Termin nadsyłania prac 12.02.2017 – 15.05.2017


 


Regulamin:


1. Organizatorem Konkursu jest Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej oraz Parafia Rzymskokatolicka w Miedniewicach adres: Miedniewice 90, 96-315 Wiskitki


2. Współorganizatorem Konkursu jest Urząd Gminy w Wiskitkach.


3. Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Warszawie. (Organizator jest w trakcie ubiegania się o patronat:  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie).


4. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: (1) dzieci (do 13 roku życia), (2) młodzież (14-20 lat) oraz (3) dorośli (powyżej 20 lat) z obszaru całej Polski.


5. Celem Konkursu jest promocja i upowszechnianie historii i kultu Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach.


6. Tematyka prac nadsyłanych na konkurs musi dotyczyć następujących zagadnień: Cudowny Obraz Świętej Rodziny z Miedniewic, historia obrazu i Sanktuarium Świętej Rodziny w Miedniewicach.


7. Konkurs obejmuje dwie kategorie: I – literacką, II – plastyczną,


8. Kategoria literacka obejmuje własnap8; twórczośćl9; prozatorskap8; i poetyckap8;. Prace nadesłane na konkurs muszap8; być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach literackich.


8.1. Prace na konkurs literacki (maksymalnie trzy) należy nadsyłać z dziedziny: poezji i prozy (opowiadania, reportaże, scenariusze, fragmenty powieści…. ). Maksymalnie 10 stron maszynopisu; czcionka Times New Roman rozmiar 12. Twórczość literacką należy przesłać do organizatorów koniecznie zarówno w formie papierowej (wydruk) a także w wersji elektronicznej (e-miał sekretarza: konkurs.sanktuariummiedniewice@gmail.com) lub na nośniku elektronicznym (płyta CD, pendrive) wraz z wersją papierową. Pliki elektroniczne muszą być przygotowane w formacie Microsoft Office Word.


8.2. Wzór zgłoszenia na konkurs literacki stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.


8.3. Prace literackie oceniać będąp8; niezależni jurorzy zaproszeni przez organizatorów.


9. W kategorii plastycznej uczestnicy mogąp8; zaprezentowaćl9; sięp8; w następujących dziedzinach sztuki: rysunek, malarstwo, grafika, kolage, komiks ect. ....


9.1. Biorący udział w Konkursie w kategorii plastycznej mogą złożyć maksymalnie 3 prace.


9.2. Wzór zgłoszenia na konkurs plastyczny stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.


9.3. Prace plastyczne oceniać będąp8; niezależni jurorzy zaproszeni przez organizatorów.


10. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania i eksponowania prac konkursowych.


11. Organizator Konkursu przewiduje w każdej z kategorii (literackiej i plastycznej) przyznanie nagrody I, II i III w każdej grupie wiekowej. Nagrodzeni otrzymająp8; dyplomy oraz nagrody o wartości odpowiednio: za pierwsze - 1000 zł (dorośli), 800 zł (młodzież) i 600 zł (dzieci) za drugie miejsce 500 zł (dorośli), 400 zł (młodzież), 300 zł (dzieci) oraz za trzecie miejsce 300 zł (dorośli) 200 zł (młodzież) 100 zł (dzieci). Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody I. O podziale nagród zdecyduje powołane przez organizatora Jury.


12. Prace konkursowe nadsyłać należy do dnia 15 maja 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora: Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach (Miedniewice 90, 96-315 Wiskitki koniecznie z dopiskiem Konkurs 250) lub dostarczyć osobiście. Nagrodzeni autorzy prac zostaną powiadomieni drogą e-mail i/lub telefonicznie do dnia 5 czerwca 2017. Wszelkich informacji udziela sekretarz Konkursu p. Monika Kaczmarek, pod adresem e-mail: konkurs.sanktuariummiedniewice@gmail.com


13. Wyniki Konkursu w kategorii literackiej oraz plastycznej zostanąp8; ogłoszone podczas finału obchodów 250 rocznicy Koronacji Obrazu Świętej Rodziny w Miedniewicach w dniu 11 czerwca 2017 roku (niedziela) po Mszy świętej o godzinie 12.00 kończącej uroczystości Jubileuszowe.


14. Nadsyłane prace należy opatrzyć godłem (pseudonimem) oraz podać kategorię wiekową (rok urodzenia). Do przesyłki należy dołączyć osobną zaklejoną kopertę w której umieszczone zostaną dane osobowe oraz zgoda na ich przetwarzanie (załącznik) na zewnętrznej stronie koperty prosimy umieścić tylko godło (pseudonim) oraz rok urodzenia. Utwory literackie w wersji elektronicznej należy również opatrzyć godłem (pseudonimem) rokiem urodzenia autora


15. Jury będzie oceniać następujące aspekty utworu artystycznego: (1) twórczy charakter utworu (2) poprawnośćl9; stylistyczną i językową, (3) poziom literacki i plastyczny pracy, (4) samodzielnośćl9; i oryginalnośćl9;, (5) ogólną estetykę pracy.


16. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury większościąp8; głosów


16.1. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.


16.2. Od decyzji Jury nie ma odwołania.


17. Wyniki Konkursu zostanąp8; opublikowane na stronie internetowej Organizatora: http://miedniewice.franciszkanie-warszawa.pl


18. Nadsyłając pracep8; na Konkurs, Autor wyraża zgodę na niezbędne poprawki redaktorskie w tekście oraz jego późniejsze ewentualne upublicznienie przez Organizatora na jego stronie internetowej lub w innej formie.


19. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w publikacjach promujących Sanktuarium Świętej Rodziny w Miedniewicach.


20. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.


21. Prace nie będąp8; zwracane.


22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będąp8; tego wymagały okoliczności obiektywne.


Komitet Organizacyjny


Konkursu artystycznego z okazji Jubileuszu 250-lecia koronacji Cudownego Obrazu Świętej Rodziny w Miedniewicach


o. Jan Krzysztof Oniszczuk– Kustosz Sanktuarium


o. Stanisław Ziemiński


Edyta Zawisza


Tomasz Skop


Monika Kaczmarek – sekretarz konkursu


 


 Załącznik do Regulaminu jak i sam regulamin do pobrania:


Karta Zgłoszeniowa


Regulamin


Konkursu artystycznego z okazji Jubileuszu 250 rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Świętej Rodziny w Miedniewicach


KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU LITERACKIEGO/PLASTYCZNGO


UWAGA: Prace bez dołączonej i prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia nie wezmąp8; udziału w konkursie.


 

Film o o. Kolbe

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
8:00, 9:30 - dla dzieci,
11:00, 18:00,
9:30- w Prościeńcu
W dni powszednie:
7:00, 18:00.

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

Miedniewice 90
96-315 Wiskitki
tel. +48 46 856 93 20
email: miedniewice@gmail.com

Nr konta bankowego
65 9304 0002 0009 2685 2000 0010